Wiki hakda has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi? - Semalt hünärmeninden soraň

Wikipediýa ýa-da ýönekeý Wiki dünýädäki iň uly we meşhur web sahypalarynyň biridir. Beýleki web sahypalaryndan tapawutlylykda, hiç bir çylşyrymly kompaniýa tarapyndan däl-de, lakam bilen işleýän meýletinçiler tarapyndan dolandyrylýar. Käbir täze zatlary seýrek synap görýär we gün-günden köp adamy özüne çekmek isleýär. Aslynda, bu web sahypasy internetiň ykbalyny üýtgetdi we sahypanyň iňlis dilinde on milliarddan gowrak sahypasy bar.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, Boston marafony ýaly dünýäde käbir wakalar ýüze çykanda, Wiki ony birnäçe sagadyň içinde neşir edýändigini sözüniň üstüne goşdy. Wikipediýa ýaly maglumat çeşmesi bolmansoň, dürli onlaýn hyzmatlar we web sahypalary maglumat ýygnamak üçin oňa baglydyr. Google-da ýa-da Bing-de bir zat gözläp, Siri ýaly saýtlardan sorasaňyz, diňe maglumatlary alarsyňyz, emma Wikipediýa size dünýäde bolup geçýän wakalar barada doly maglumat berýär.

Şeýle-de bolsa, bu taslamany döreden meýletinçiler ony aldawlardan, manipulýasiýa we wandalizmden goramalydyrlar. 2007-nji ýyldan bäri Wikipediýa ýalan hekaýalar bilen ýüzbe-ýüz boldy we dürli gatnaşyjylar bu sahypany dünýäniň iň gowy we iň meşhur ensiklopediýasy bolmakdan saklaýan kemçilikleri düzedip bilmeýärler. Wikipediýada ýüze çykan iň görnükli meseleler, Pokemon we porno web sahypalaryna ýazgylary. Hatda aýal bloglarda we islendik sahypada kanuny däl sahypalarynda sahypalary bar. Sahypany dolandyrýan adamlaryň togsan göteriminden gowragy şübheli kompaniýalara degişlidir öýdülýär we Wikipediýanyň zatlary bilen gyzyklanýan täze gelenleri saklaýar.

Wikipediaakynda Wikipediýa gaznasy halas ediş işine başlady we meýletinlere iş usullaryny üýtgetmegi buýuryp bilmeýär. Bu meseleleriň hemmesine garamazdan, ulanyjylar Wikipediýanyň iň gowy maglumat çeşmesidigine ynanýarlar we sahypa öz taslamalary ýa-da ýumuşlary bilen baglanyşykly bir zat gözlemek isleýän dürli redaktorlar we talyplar üçin möhümdir. Ensiklopediýa Britannica, 120,000-den gowrak makala onlaýn girmek üçin ýylda 70 dollar töleýär we köp sanly mahabat we banner bilen mugt ýazgylary hödürleýär. Beýleki tarapdan, Wiki köp sanly banner mahabaty we pop-poplary bilen ulanyjylaryny gaharlandyrmaýar. Sahypa 2001-nji ýylda işe girizilende, internetdäki esasy maglumat çeşmesi bolmak niýeti ýokdy. Maliýe söwdagäri we telekeçi Uels web sahypasynda filosofiýa ylymlarynyň doktory Larri Sanger bilen hyzmatdaşlyk etdi we internetde erkin ensiklopediýa bolan Nupediýany ösdürdi. Uels Nupediýany güýçlendireninde garrylarynyň goşantlaryna baglydy we bu barada birnäçe mowzuk açdy. Nupedia giň kolleksiýa hödürleýär, ýöne Wirgil we Donegal däpleri ýaly mowzuklarda on üç makala ulanyjylara elýeterlidir. Munuň tersine, Uels we Sanger, ulanyjylaryň köp sanly maglumat tapyp biljek ýeke-täk çeşmesi bolup, hünärmenleriň we gözleg alymlarynyň halaýan täze makalalaryny aňsatlyk bilen döreder diýip umyt edýärler.

mass gmail